skip to content »

doktorzelen.ru

Szegyentelen online dating

szegyentelen online dating-80

Az ember az igazsággal, az imával és az erénnyel, és csak ezekkel szabadíthatja ki e csillagot földi akadályoztatottságából.” „Ceng mester így szólt: – Önmagamat naponta háromféleképpen vizsgálom: vajon tettem-e valamit szívből másokért; vajon barátaimmal való beszélgetés közben voltam-e szavammal hűtlen; vajon megtartottam-e azt, amit másnak tanítottam.”[3] A mai európai ember saját sorsában, a társadalomban, a művészetben, a tu­­­do­mányban kizárólag és csakis a pragmatikus észt tartja autentikusnak.[…] A pragmatikus észnek mintegy négyszáz év óta tartó egyeduralmát először a modern lélektan ingatta meg.

[…] S amit a lélektan csak sejtet, azt a hagyomány közérthető szavakban kimondta: a racionalizmus segítségével létezésünknek csak egészen szűk sávját érthetjük meg.Mégis be kell látnunk, hogy kevesebbet veszítünk, ha nem vagyunk tisztában e dolgokkal, mintsem a lényeggel, ama megnyilvánulási formákkal, amelyek az államban és a társadalomban körülvesznek bennünket, s amelyekben létünk gyökerei rejlenek.Nem külső tárgy, mint a természet, hanem egy benső, amit képesek vagyunk megértéssel felidézni: saját Énünk az, amit e helyütt újra fel kell ismernünk.A társadalom olyan, akár egy bűvös tükör; csak azáltal születünk meg, hogy belepillantunk – felébresztve tükrözi vissza saját lényegiségünket, amelyben felismerünk egy máskülönben rejtett szellemi hazát.” „Minden emberben van egy romolhatatlan csillag, egy szubsztancia, ami arra ítéltetett, hogy a halhatatlanságban kristályosodjék ki.Ez utat mutatva múlhatatlanul ott ragyog az »Önmagam« fényteli közelségében.Az emberi lélek számtalan varázslatok kellős közepében él. S e varázsszemélyek igazak, vagy nem igazak aszerint, hogy a lélek magát velük összetéveszti , vagy sem. Mert az ember a világot nemcsak tipikusan, hanem mint történetet genetikusan is magában hordja. Az ember örök kísérlet: örök is, kísérlet is, végleges, visszavonhatatlan állomás. Mert a sok nem egyéb, mint kísérlet arra, hogy azt, amit a lét minőségben az Eggyel vesztett, azt mennyiségben kárpótolja és helyreállítsa.

Ezen a ponton a fejlődést a genezissel nem szabad összetéveszteni. És minden individuum ilyen kísérlet, hogy a többivel együtt annak a létnek intenzitását, amelyet az ősi Egységben élt, megteremtse, s így az Egységbe visszatérjen. A karakter az individuális arc, az örök, más szóval: az isteni arc, a lét végső határhelyzetének ábrázata.

A közvetlen tapasztalat az ideáknak, az ősképeknek látása.

Ezt a közvetlen, intuitív látást jelölték meg a görögök a teória szóval.

Az emberi egyéniségben a legfontosabb az, hogy szélsőséges helyzet. Csak a megújult és újjászületett ember ússza és úszhatja meg azt a valamit, amit világválságnak neveztek el. Jung azzal mindenesetre tisztában van, hogy ami a mai emberben és emberrel történik, mindennek elmondható, csak épelméjűségnek és normálisnak nem. De mint a modern tudomány területén senkiben, benne sem ébred fel akár a leghomályosabb gyanú sem, hogy korrupt lét a korrupció által teremtett módszerrel nem tehető normálissá.

Nem az a lényeg bennünk, hogy milyen tulajdonságaink vannak, hanem hogy tulajdonságaink milyen egységben és összefüggésben, a lét milyen csúcspontján állanak kiélezve mint abszolút határ, amelyen túlmenni nem lehet. […] a válság első és legfontosabb jelensége, hogy a kétezer év óta kifelé fordult európai, saját belső világának a külsővel való teljes egyenértékűségére feleszmél és tapasztalni kezdi, hogy a lélek világa végtelenebb, mint a természeté. És megtörténik, hogy mint Kolumbusszal, azt hiszik Kelet-Indiába érkeztek, holott Amerika partján kötöttek ki. A diagnózis, amit Jung felállít, a következő: a modern ember elvakultságának első oka, hogy a csaknem kizárólag önmagából tudattalanul kivetített tartalmakat objektív tényeknek tekintve, századok alatt azt olyan összefüggő és tömör világvalósággá építette, amely tényleg tömör és összefüggő és szilárd és önmagán belül rendszeres, csak éppen a valósághoz van igen kevés köze.

Ahhoz, hogy a létezés nagyobb területét megérthessük, tudatunkat át kell szerveznünk, ki kell tágítanunk, és színvonalát fel kell emelnünk.