skip to content »

doktorzelen.ru

Knjiga iz hemije za 4 razred gimnazije online dating

knjiga iz hemije za 4 razred gimnazije online dating-54

Alkani se mogu dobiti iz raznih jedinjenja redukcijom.U labaratoriji se metan dobija zagrevanjem natrijum-acetata sa natrijum hidroksidom: CH3COOH-Na Na OH → CH4 Na2CO3 Hemijske osobine - reakcije Alkani su slabo reaktivna hemijska jedinjenja, pod normalnim uslovima ne reaguju sa jakim kiselinama kao što su sulfatna kiselina i hloridna kiselina a ni sa jakim bazama kao što su natrijum hidroksid i kalijum hidroksid.

knjiga iz hemije za 4 razred gimnazije online dating-38knjiga iz hemije za 4 razred gimnazije online dating-80

Organkih jedinjenja ima mnogo,recimo oko 15 miliona dok neorganskih oko 10 hiljada. Prema strukturi niza( organska jedinjenja se dele na aciklična i ciklična jedinjenja......) Organska jedinjenja (podela prema strukturi) aciklična (otvorenog niza) ciklična (zatvorenog niza) karbociklična (samo od C atoma) aliciklična heterociklična ( C, O..) aromatična 2. Polarnu kovalentnu vezu grade atomi različite elektronegativnosti,kada razlika između koeficijenata elektronegativnosti ima vrednost od 0,7-1,9.Hemija za III razred -74časova Uvodni čas: Udžbenici koji se koriste tokom ove školske godine su: Hemija za III razred gimnazije, Aleksandra Stoiljković Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred gimnazije, Učenik je obavezan da ima svesku na svakom času !!! Molekulskom formulom, koja pokazuje vrstu i broj atoma koji čine jedan Strukturnom formulom, koja pokazuje na koji su način svi atom povezani u jednom molekulu 3. Oni napadaju molekul na onom mestu koje mu je pozitivno naelektrisano. U molekulu ugljovodonika veze između ugljenikovih atoma su nepolarne, a između atoma ugljenika i vodonika su gotovo nepolarne.Nastavne teme koje se po planu i programu ove školske godine obrađuju su: 1. Tečni ugljovodonici se ne mešaju sa vodom, a gasoviti i čvrsti se ne rastvaraju u njoj. Prilikom njihovog potpunog sagorevanja oslobađa se velika količina toplote, a kao proizvodi reakcije nastaju ugljen-dioksid i voda. Organska hemija je našla primenu u proizvodnji hrane, kozmetike,lekova, boja,lakova, u medicini... Koja jediljelja se bolje rastvaraju u vodi, organska ili neorganska? Klasifikacija organkih molekula Radi lakšeg izučavanja organske hemije, sva orgaskajedinjenja smo podelili i to: 1. -nju grade atomi nemetala, tako što udružuju svoje valentne elektrone i sami postižu na taj način stabilnu konfiguraciju svog najbližeg plemenitog gasa -kovalentna veza moze biti jednostruka, dvostruka i trostruka -prema vrsti orbitala koje se preklapaju, kovalentna veza može biti sigma- δ(s s,s p ili p p preklapanje atomskih orbitala duž ose koja spaja atomska jezgra) ili pi-(nastaje bočnim preklapanjem p p atomskih orbitala)π -prema polarnosti, kovalentna veza moze biti nepolarna ili polarna Nepolarnu kovalentnu vezu grade atomi iste ili slične elektronegativnosti,kada razlika između koeficijenata elektronegativnosti ima vrednost od 0-0,7. Organska hemija se bavi ispitivanjem fizičkih i hemijskih osobina ugljenikovih jedinjenja,načinom njihovog dobijanja i mehanizmom hemijskih reakcija. Kovalentna veza i njeno raskidanje; Pošto je kovalentna veza karakteristična za organska jedinjenja, ponovićemo..Oznacavanje brojevima pocinje od funkcionalne grupe, tako da se njoj dodeli najniža vrednost (0).

2,2,4-trimetilheksan 4-izobutil 2,5-dimetilheptan IUPAC daje nekoliko osnovnih pravila za imenovanje svih alkana:      Naći najduži niz o najduži niz postaje osnovni alkan dok su sve bočne grupe supstituenti tog osnovnog niza Niz sa više supstituenata ima prednost o drugačije rečeno, onaj niz koji ima prostije supstituente ima prioritet Posmatraj supstituente i imenuj ih o ukoliko je bočni niz račvast, ime dobija tako što se traži najduži niz počevši od ugljenika kod kojeg je došlo do račvanja, a zatim se imenuju njegovi supstituenti.

Alkani Zasićeni aciklični ugljovodonici, alkani su se još nazivali i parafini zbog izrazite hemijske inertnosti. Prvih deset alkana s nazivima su: Niz jedinjenja kod kog se svaki clan razlikuje za po jednu -CH2- grupu zove se homologi niz.

Sva jedinjenja u nizu imaju slicne hemijske osobine (podležu slicnim reakcijama...).

Fizičke osobine Prva cetiri alkana su gasovita, alkani od cetiri da jedanaest ugljenikovih atoma su tecni, a preko 11 su čvrsti.

U vodi su netopivi, ali se tope dobro u organskim rastvaracima.

Metode za izolovanje I detekciju organskih jedinjenja Ove godine izučavamo organsku hemiju.